top of page
 • Writer's pictureSplitEx PH

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SplitEx AB (PUBL)

Updated: May 16, 2023

2023-05-16


Aktieägarna i SplitEx AB, 556961-2004, kallas härmed till årsstämma fredagen den 16 juni 2023 kl. 10.00 på Karlavägen 58, 5tr i Stockholm.


Rätt att delta på årsstämman

Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av bolaget förda

aktieboken på dagen för årsstämman och dels anmäla sitt deltagande till årsstämman senast den 12 juni 2023 via e-post till jonas@litborn.se. Vid anmälan uppges namn, person-

/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer.


Ombud

Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före årsstämman till

bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år per dagen för årsstämman.

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets webbplats www.splitex.com vilket

kommer tillsändas de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.


Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande på stämman

 2. Upprättande och godkännande av röstlängd

 3. Val av justeringsman

 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

 5. Godkännande av dagordningen

 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

 7. Beslut

  1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

  2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

 8. Fastställande av arvode åt styrelseledamot och revisorn

 9. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor/er och revisorssuppleant/er

 10. Beslut om att bolaget byter kategori från publikt till privat

 11. Beslut om ändring av bolagsordningen

 12. Stämmans avslutande


Förslag till beslut


Punkt 10. Beslut om att bolaget byter kategori från publikt till privat

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bolaget ska bli privat. Beslutet är

villkorat av att bolagsstämman även fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 11.


Punkt 11. Beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut, villkorat av att årsstämman även fattar beslut om att bolaget ska bli privat enligt punkt 10, om ändring av bolagsordningen, innefattar bl.a. borttagandet av avstämningsförbehåll, enligt följande:


Nuvarande lydelse:


Ӥ 1 Firma

Bolagets firma är SplitEx AB (publ).


§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med högst tre (3)

suppleanter. Ledamöterna väljs årsvis på årsstämma för tiden intill slutet av nästa

årsstämma.


§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämman ska ske genom annonsering i Post - och Inrikes Tidningar och

genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska

bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett. Den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingar vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket

aktiebolagslagen (2005:551). För att erhålla rätten att deltaga på bolagsstämman enligt de

instruktioner som föreligger vid kallning.


§ 10 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om

kontoföring av finansiella instrument. Avstämningsförbehållet ska gälla fr o m den 31 maj

2016.”


Föreslagen lydelse:


”§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är SplitEx AB.


§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst en (1) och högst fem (5) ledamöter med högst tre (3)

suppleanter. Ledamöterna väljs årsvis på årsstämma för tiden intill slutet av nästa

årsstämma.


§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten eller via e-post till aktieägarna

tidigast sex och senast två veckor före bolagsstämman.


Den som inte är aktieägare i bolaget ska, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att

närvara eller på annat sätt följa förhandlingar vid bolagsstämma. Styrelsen får samla in

fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket

aktiebolagslagen (2005:551).


För att få deltaga i bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag

som anges i kallelsen till stämman, varvid antalet biträden ska uppges. Denna dag får inte

vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och

inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.”


§ 10 föreslås utgå.


Aktieägare har rätt att begära att styrelsen och den verkställande direktören ska lämna

upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.


För giltigt beslut av enligt punkt 10 krävs att beslutet biträds av samtliga aktieägare av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. De aktier och röster som är företrädda vid årsstämman måste representera minst nio tiondelar av samtliga aktier i bolaget. För giltigt beslut av enligt punkt 11 krävs att beslutet biträds av två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman


SplitEx AB

StyrelsenFULLMAKTSFORMULÄR - SplitEx AB.docx
.pdf
Download PDF • 24KB
Kallelse till årsstämma - SplitEx AB.docx
.pdf
Download PDF • 62KB


0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page